Andere kerken?

Op deze DOE-website staan vooral gegevens en materiaal over de samenwerking tussen de drie kerkverbanden CGK, NGK en GKV.
Uiteraard is de kerk van Christus in Nederland groter dan deze drie kerken.
Kerkelijke eenheid is ook zeker breder dan de beoogde eenheid van CGK, GKv en NGK.

Omdat dit een site van DOE is, is toch gekozen voor deze beperking.

Overige contacten landelijk

Op landelijk niveau wordt vanuit de drie kerken ook (deels gezamenlijk) contact onderhouden met andere kerken in Nederland.

De GS Huizen 2010 van de CGK besloot over te gaan tot het erkennen van de Hersteld Hervormde Kerk als een kerkverband dat gegrond is op Schrift en confessie en dientengevolge Bijlage 8 van toepassing te verklaren.
Dat betekent o.a. de predikanten van CGK en HHK over en weer voor kunnen gaan in de kerkdiensten (onder voorwaarden) en dat samenwerkende en samenwerkingsgemeentes gevormd zouden kunnen worden. Ondertussen worden de gesprekken met de HHK voortgezet. (Acta 2010 art.207; bevestigd in 2013)

De CGK heeft een aparte regeling voor samenwerking en eenheid met Hervormde kerken van gereformeerd belijden, kerken die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond in de huidige PKN.
Deze regeling is al vastgesteld door de GS Utrecht-West 2004 (Acta art.83; tekst van de oude regeling in bijlage 30, blz.371), en aangevuld door de GS Urk-Maranatha/Nunspeet 2013. Hij is nu als Bijlage 8a opgenomen bij de kerkorde.
Een belangrijke toevoeging in deze regeling is de bepaling dat christelijke gereformeerde kerkenraden ook predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland kunnen uitnodigen om voor te gaan, op voorwaarde dat de kerkenraden zich ervan hebben vergewist dat deze predikanten in de uitoefening van hun ambt zich verbonden hebben aan de gereformeerde belijdenissen. Anderzijds zijn CGK-predikanten gerechtigd voor te gaan in een gemeente van gereformeerd belijden binnen de Protestantse Kerk in Nederland wanneer een kerkenraad hen daartoe uitnodigt.

De GKv en de NGK besloten in 2020 dat onder bepaalde voorwaarden ook PKN-predikanten uitgenodigd kunnen worden om voor te gaan. Zie besluit hierover.

De CGK voeren ook gesprekken met deputaten van de Gereformeerde Gemeenten.

De GKv hebben sinds enige jaren, deels samen met de CGK, gesprekken met de Hersteld Hervormde Kerk.

Er zijn ook contacten tussen de drie kerken en de vGKN, de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.
De NGK en de vGKN sloten een vGKN-NGK Oecumenisch akkoord.
Voor de GKv zijn de afspraken m.b.t. de vGKN gelijk aan die m.b.t. de NGK, vastgelegd in de Regeling plaatselijke contacten met NGK en vGKN

Samen met de vGKN zijn er ook gesprekken met de PKN, in het zogenaamde vijf-kerken-overleg.

De drie kerken CGK, GKv en NGK nemen ook deel aan het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte.