Op weg naar erkenning

De weg naar wederzijdse erkenning is de fase van onderlinge gesprekken. Kerkenraden of commissies bespreken allerlei thema’s en doen verslag van hun gesprekken aan de gemeentes. Zo kun je als kerken gaan ervaren dat er eenheid is in geloven en belijden.

In het verleden werden in elke plaatselijke situatie allerlei onderwerpen besproken die (mogelijk) een obstakel waren op de weg naar wederzijdse erkenning. Inmiddels is het inzicht gegroeid dat plaatselijk niet alles overgedaan hoeft te worden wat landelijk al gebeurd is. Toch kan het goed zijn om zulke onderwerpen te bespreken. Zo kan de geestelijke eenheid ervaren en ondertekening gezamenlijke verklaring GKv-NGK in Vlaardingenverdiept worden.

Het is belangrijk om de gemeente hierin steeds mee te nemen. Ook is het goed om het te delen binnen de classis en de regiovergadering.

Deze fase kan worden afgerond met een gezamenlijke verklaring. Daarbij is instemming nodig van de gemeente en meestal ook van de classis of regio-vergadering van het kerkverband.

Het doel van deze fase is dat twee of meer kerken groeien naar de situatie van ‘samenwerkende gemeentes’

Lees verder:

Geldende afspraken

In elk van de drie kerkverbanden zijn afspraken gemaakt en regelingen opgesteld om het werken aan kerkelijke eenheid plaatselijk goed vorm te geven. BESLUITEN VAN DE CGK (de complete kerkorde staat op de CGK-site.) Kerkorde-bijlage 8, Voorlopige regeling voor het gestalte geven aan eenheid met kerken van gereformeerd belijden (tekst Bijlage 8: klik hier) Geldend …

Bekijk pagina »

inhoudelijk (landelijke documenten)

Dit deel van de website geeft de situatie weer van enkele jaren terug. Sommige onderwerpen zijn nog actueel, andere zijn verouderd. Omdat DOE zich met name richt op de kerkordelijke kant van de eenheid, wordt dit inhoudelijke deel niet geactualiseerd, maar voorlopig wel als archief bewaard. In het verleden werden in elke plaatselijke situatie allerlei …

Bekijk pagina »

missionaire gemeentestichting

Een bijzondere vorm van kerkelijke eenheid is het gezamenlijk werken aan missionaire gemeentestichting. Op verschillende plaatsen zijn er zulke samenwerkingsvormen, o.a. onder de naam ICF (International Christian Fellowship). Wanneer in de komende jaren deze kerken groeien naar zelfstandigheid en daarbij de banden met de moederkerken uit verschillende kerkverbanden (CGK, GKv, NGK) willen behouden, moet er …

Bekijk pagina »

Plaatselijke voorbeelddocumenten

Plaatselijke voorbeelddocumenten Op veel plaatsen hebben samensprekingen al geleid tot wederzijdse erkenning. Die besprekingen zijn vaak vastgelegd in dokumenten en historische overzichten. Deze kunnen als voorbeeld en inspiratie gelden voor andere kerken. Hieronder verzamelen we zulke dokumenten. CGK-GKv Capelle aan de IJssel In de jaren 2000-2010 leidden gesprekken tot toenadering en erkenning, wat resulteerde in nauwer …

Bekijk pagina »