↑ Terug naar Op weg naar erkenning

Geldende afspraken

In elk van de drie kerkverbanden zijn afspraken gemaakt en regelingen opgesteld om het werken aan kerkelijke eenheid plaatselijk goed vorm te geven.

BESLUITEN VAN DE CGK
(de complete kerkorde staat op de CGK-site.)

Kerkorde-bijlage 8, Voorlopige regeling voor het gestalte geven aan eenheid met kerken van gereformeerd belijden (tekst Bijlage 8: klik hier)

Geldend voor HHK-gemeentes; belangrijke elementen:

 • nauwer kerkelijk samenleven is mogelijk met kerken waarvan dit landelijk uitgesproken is;
 • bewilliging van gemeente en oordeel van classis vereist.
 • predikanten uit zulke kerkverbanden kunnen in principe voorgaan in CGK-kerken.
 • Deze bijlage geldt voor gemeentes en predikanten in de Hersteld Hervormde Kerk (HHK); hij gold ook voor de GKv, maar de synode van 2019 besloot voor de straks gevormde Nederlandse Gereformeerde Kerken (waarin de GKv samengaan met de huidige NGK) anders, zie hieronder.

Kerkorde-bijlage 8a, Eenheid en samenwerking met gemeenten van gereformeerd belijden binnen de PKN (tekst bijlage 8a : klik hier)

Geldend voor PKN-gemeentes; belangrijke elementen:

 • nauwer kerkelijk samenleven is mogelijk met gemeenten van gereformeerd belijden binnen de PKN, onder een aantal voorwaarden
 • predikanten die zich in de uitoefening van hun ambt verbonden hebben aan de gereformeerde belijdenissen mogen uitgenodigd worden voor te gaan in CGK-diensten; andersom mogen CGK-predikanten uitgenodigd worden door gereformeerde kerkenraden binnen de PKN.

Relatie CGK – NGK:

 • de GS van 1998 besloot dat bijlage 8 niet langer toepasbaar is op de NGK.
 • De GS 2013 maakte een uitzondering voor die situaties waarin een CGK-gemeente tot samenwerking komt met een GKv-gemeente die eerder al tot nauwer samenleven met een NGK gekomen is. In die gevallen wordt een uitzondering gemaakt en kan bijlage 8 wel toegepast worden. (Klik hier voor volledige besluittekst) 
 • In 2016 sprak de GS uit dat ten aanzien van de gemeenten waar geen kinderen aan het heilig avondmaal worden toegelaten, waar geen vrouwelijke ambtsdragers dienen en waar de visie op en de wijze van
  omgaan met homoseksualiteit strookt met de uitspraken van onze generale synode, een vorm van kerkelijk samenleven naar analogie van CGK Bijlage 8a. mogelijk zou moeten zijn. (Zie Besluitenboekje GS 2016, pag 61)
 • Deputaten kregen in 2016 de opdracht om naar analogie van bijlage 8A K.O. een bijlage te ontwerpen voor de Neder-
  lands-gereformeerde gemeenten waarvoor geldt wat in het voorgaande punt is uitgesproken. Deze bijlage is er nog niet (situatie 2022).

Relatie CGK-GKv

 • Voor de samenwerking CGK-GKv gold tot 2022 bijlage 8 KO.
 • Naar aanleiding van de besluiten over man/vrouw-ambt van de GKv-synodes van 2017 en 2020 besloot de GS in 2022 de huidige verhouding tot GKv en de toekomstige verhouding tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken te regelen naar analogie van CGK Bijlage 8a. Hiervoor moeten deputaten bijlage 8a herschrijven. De wijziging zal worden voorgesteld aan de volgende synode.
 • plaatselijke samenwerking met GKv mogelijk is met gemeenten waar geen vrouwelijke ambtsdragers dienen, waar geen kinderen aan het heilig avondmaal worden toegelaten en waar de visie op en de wijze van omgaan met homoseksualiteit strookt met de uitspraken van onze
  generale synode.

BESLUITEN VAN DE GKv

Artikel E69 van de Kerkorde 2014 noemt de belangrijkste zaken m.b.t. het werken aan kerkelijke eenheid: eenheid op basis van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis, communicatie met gemeente en classis, mogelijkheid van een samenwerkingsgemeente, en naast werken aan eenheid ook oefenen van contact. Bij Artikel E69 horen:

Belangrijkste bepalingen:

 • m.b.t. alle CGK-, NGK- en vGKN-gemeentes: in principe aanvaarding van elkaars leden (toelating leden aan Avondmaal,aanvaarding attestaties, erkenning tucht)
 • alle CGK-, NGK- en vGKN-predikanten kunnen door een GKv-kerkenraad uitgenodigd worden voor te gaan en sacramenten te bedienen (bij NGK/vGKN is vermeld: mits hij zich door ondertekening heeft verbonden aan de gereformeerde leer)
 • gezamenlijke diensten en/of avondmaalsviering ná instemming van de gemeente en goedkeuring van de classis (met melding aan CCE).
 • Erkenning van andere gemeentes (PKN e.a.) is mogelijk wanneer landelijke bezwaren plaatselijk niet van kracht zijn, na instemming van gemeente en goedkeuring van de classis; vooraf advies nodig van CCE.
 • Predikanten van NGK en vGKN kunnen door een GKv-gemeente beroepen worden.
 • In de regeling m.b.t. de CGK is door GS 2020 opgenomen dat ook CGK-predikanten beroepen kunnen worden door een GKv-kerkenraad. Dat is op dit moment nog niet verwerkt in de regeling. (klik hier voor volledige tekst van het besluit)

M.b.t. PKN-predikanten besloot GS 2020 dat zij door een GKv-kerkenraad uitgenodigd kunnen worden om voor te gaan. Ze zijn daarbij geboden aan de leer van de Bijbel zoals beleden in gereformeerde belijdenissen. De gemeente moet vooraf instemmen en de classis moet de hoogte gesteld worden. (klik hier voor volledige tekst van het besluit)

BESLUITEN VAN DE NGK
In het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven staat in artikel 39:
Relatie met andere kerken
De kerken dienen de eenheid van alle in belijdenis en leven gereformeerde kerken in Nederland en daarbuiten, ook als die een ander gebruik hebben.

Het hierboven genoemde besluit m.b.t. PKN-predikanten is ook genomen door de Landelijke Vergadering 2019 van de NGK.

In 2017 sloten de NGK en de vGKN een oecumenisch akkoord. Het omvat het openstellen van het Avondmaal voor elkaars leden, het aanvaarden van attestaties, erkenning van de ambten inclusief wederzijdse openstelling van kansels en beroepbaarheid van predikanten.