↑ Terug naar Op weg naar erkenning

inhoudelijk (landelijke documenten)

Dit deel van de website geeft de situatie weer van enkele jaren terug. Sommige onderwerpen zijn nog actueel, andere zijn verouderd.
Omdat DOE zich met name richt op de kerkordelijke kant van de eenheid, wordt dit inhoudelijke deel niet geactualiseerd, maar voorlopig wel als archief bewaard.

In het verleden werden in elke plaatselijke situatie allerlei onderwerpen besproken die (mogelijk) een obstakel waren op de weg naar wederzijdse erkenning.
Inmiddels is het inzicht gegroeid dat plaatselijk niet alles overgedaan hoeft te worden wat landelijk al gebeurd is.
Toch kan het goed zijn om zulke onderwerpen te bespreken. Zo kan de geestelijke eenheid ervaren en verdiept worden.

Er kan gebruik gemaakt worden van materiaal uit de landelijke samensprekingen over:

Is er bij NGK en GKv wel genoeg aandacht voor het werk van de Heilige Geest waardoor iemand werkelijk kind van God wordt? Of wordt er te makkelijk vanuit gegaan dat alle gedoopten dat vanzelf wel zijn?
En hoe werkt dit zich uit in de prediking?
Over dit onderwerp is overeenstemming bereikt, maar het vraagt blijvend aandacht. Lees verder >

Vanaf het ontstaan van de NGK is vanuit de GKv kritisch gevraagd naar de binding aan de belijdenis. Worden de belijdenisgeschriften, als samenvatting van de bijbelse leer, ondertekend door alle ambtsdragers? Welk gezag heeft de belijdenis? Welke ruimte zit er in de binding aan de belijdenis?
Inmiddels hebben beide kerkverbanden op dit punt grotendeels elkaar gevonden. Lees verder >

De besluiten van de NGK over het toelaten van zusters tot het ambt van diaken (1994), ouderling (2005) en predikant (2007) hebben bij GKv en CGK veel bezwaren opgeroepen. In de praktijk van het werken aan kerkelijke eenheid en het functioneren van samenwerkende/samenwerkingsgemeentes is dit één van de moeilijke onderwerpen.

In landelijke samensprekingen is de toelating tot het Avondmaal geen gespreksonderwerp. Maar bij plaatselijke samenwerkingen of de vorming van samenwerkingsgemeentes komt dit onderwerp vaak wel aan de orde. Er zijn namelijk verschillen in de praktijk tussen de drie kerken. Om die verschillen te overbruggen heeft DOE een handreiking geschreven. Lees verder >

Om plaatselijke gesprekken over kerkelijke eenheid te stimuleren, schreven deputaten van CGK en GKv gezamenlijk een nota over de katholiciteit van de kerk. Die eigenschap van de kerk vormt, naast de eenheid van de kerk, een sterke stimulans om als kerken elkaar te zoeken. Bij deze nota zijn ook suggesties gevoegd voor een bespreking binnen kerkenraden. Lees verder >

Binding aan de belijdenis

Eén van de aanleidingen tot de vorming van de Nederlands Gereformeerde Kerken, in de jaren ’60 van de vorige eeuw, waren de publicaties van ds. B.Telder. Hij schreef over de toestand tussen sterven en opstanding op zo’n manier dat de vraag actueel werd of hij zich nog wel hield aan de belijdenis van de kerk …

Bekijk pagina »

Katholiciteit

We belijden één, heilige, katholieke en apostolische kerk (belijdenis van Nicea). Meestal wordt de eigenschap van de eenheid benadrukt als het gaat om kerkelijke samenwerking. Maar bezinning op die andere eigenschap, de katholiciteit, kan ook heel inspirerend zijn. Deputaten van CGK en GKv schreven een handreiking voor plaatselijke gesprekken,‘Katholiciteit en eenheid’. > De GKv hebben …

Bekijk pagina »

toe-eigening van het heil

Is er binnen GKv en NGK wel genoeg aandacht, vooral in de prediking, voor het toe-eigenende werk van de Heilige Geest? Of wordt er te makkelijk vanuit gegaan dat alle gemeenteleden ook kinderen van God zijn? Die vraag is vanuit de CGK lange tijd centraal gesteld. Hierover is ook veel geschreven. Uiteindelijk is naar beide …

Bekijk pagina »

Toelating Heilig Avondmaal

In landelijke samensprekingen is de toelating tot het Avondmaal geen gespreksonderwerp. Maar bij plaatselijke samenwerkingen of de vorming van samenwerkingsgemeentes komt dit onderwerp vaak wel aan de orde. Er zijn namelijk verschillen in de praktijk tussen de drie kerken bij het nodigen van gasten aan de viering van het Avondmaal. Binnen de GKv bestond vanouds …

Bekijk pagina »

vrouwelijke ouderlingen en predikanten

De zaak van de vrouw in het ambt is een omstreden onderwerp in de samensprekingen van de NGK met zowel met CGK als de GKv. Vooral het besluit van 2007 om alle ambten in principe open te stellen voor de zusters is een grote belemmering gebleken voor de andere twee kerken. Lees verder: – een korte …

Bekijk pagina »