toe-eigening van het heil

Is er binnen GKv en NGK wel genoeg aandacht, vooral in de prediking, voor het toe-eigenende werk van de Heilige Geest? Of wordt er te makkelijk vanuit gegaan dat alle gemeenteleden ook kinderen van God zijn?
Die vraag is vanuit de CGK lange tijd centraal gesteld. Hierover is ook veel geschreven. Uiteindelijk is naar beide kerkverbanden uitgesproken dat hierover geen wezenlijk verschil meer bestaat.
Toch is het nog steeds van belang om hierover met elkaar in gesprek te blijven.

Lees een korte historie: ‘toe-eigening’ in de samensprekingen CGK-GKv > 

Voor het gesprek over de toe-eigening van het heil kan gebruikt gemaakt worden van landelijk materiaal:

1. Nota ‘Toeëigening in geding’
geschreven door deputaten Kerkelijke Eenheid van de Synode Ommen 1993 van de GKv (m.n. dr. A.N.Hendriks)
Deze nota is te vinden in de Acta van de Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Berkel en Rodenrijs 1996, bijlage X, pag. 308-323 (digitaal op kerkrecht.nl)
Deze nota heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitspraken van synodes van de CGK, namelijk dat het thema van de toe-eigening van het heil niet langer als ernstig verschil instaat tussen CGK en GKv (GS CGK 1998) en tussen CGK en NGK (GS CGK 2010)
Nota ‘Toe-eigening in geding’ >

2. Nota ‘De “toeëigening des heils” in de belijdenisgeschriften – een overzicht’
geschreven door deputaten Eenheid van de Synode Groningen 1989 van de CGK.
Deze nota is te vinden in
– Acta van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland, Apeldoorn-Centrum 1992, bijlage 20.D.1 (blz.289-294)
– W. van ’t Spijker, De toeëigening van het heil, Amsterdam 1993, 124-136

3. De toe-eigening van het heil – Handreiking ten dienste van het gesprek over deze zaak tussen Christelijke Gereformeerden en Gereformeerden, in:
– Zoeken naar kerkelijke eenheid, uitgave onder verantwoordelijkheid van het deputaatschap voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 2003.
– Rapport deputaten Kerkelijke Eenheid van de Synode Leusden 1999 van de Gereformeerde Kerken in Nederland, bijlag 2.1.1, pag. 43-47;
Handreiking ten dienste van het gesprek over deze zaak tussen Christelijke Gereformeerden en Gereformeerden

4. Nota ‘Balans van de preekbesprekingen’
opgenomen in deputatenrapporten van CGK (aan GS 2007) en GKv (aan GS 2008),
geschikt als hulpmiddel bij de bespreking: functioneert de overeenstemming over de toeëigening van het heil in de prediking?
Balans_preekbesprekingen >