vrouwelijke ouderlingen en predikanten

De zaak van de vrouw in het ambt is een omstreden onderwerp in de samensprekingen van de NGK met zowel met CGK als de GKv.
Vooral het besluit van 2007 om alle ambten in principe open te stellen voor de zusters is een grote belemmering gebleken voor de andere twee kerken.
Lees verder:
– een korte geschiedenis-overzicht rond dit onderwerp (bijgewerkt tot augustus 2013) >

– het zgn. VOP-rapport >
Dit rapport van de Commissie Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten ligt ten grondslag aan het besluit van de NGK (LV Lelystad 2004)

NGK – GKv
In de besprekingen van NGK en GKv is wel vooruitgang geboekt.
Er is overeenstemming over het gebruik van de bijbel rond dit onderwerp, de zgn. hermeneutische uitgangspunten.
Voor de GKv-GS van 2011 werd een notitie geschreven door de landelijke deputaten DKE en CCS (GKv en NGK); deze is door beide kerkverbanden dankbaar ontvangen.
– Eerste notitie ‘Overeenstemming hermeneutische uitgangspunten’
Deze notitie kreeg een vervolg in de
– ‘Tweede overeenstemming hermeneutische uitgangspunten’
Van deze notitie is door de LV 2013 en de GS 2014 met blijdschap kennis genomen.

Door de GKv-GS van 2014 zijn vervolgbesluiten genomen.
Door de bereikte overeenstemming m.b.t. de hermeneutiek is de belemmering weggenomen die er lag om over te gaan tot samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid. Op landelijk niveau zal nog wel verder gesproken moeten worden over het concrete besluit van de NGK m.b.t. vrouwelijke ambtsdragers.
[omdat het besluit van GS Ede vragen open liet, hebben deputaten DKE hierover een persbericht uitgegeven]
In plaatselijke besprekingen zal het  onderwerp nog steeds aan de orde moeten komen. Depuaten DKE adviseren in zo’n geval de beide notities over ‘overeenstemming hermeneutische uitgangspunten’ goed te bespreken, om te proeven of men elkaar herkent in wat daar beschreven staat.

NGK-CGK
De synode 1998 van de CGK sprak uit dat uit het geheel van het spreken van de Heilige Schrift duidelijk is dat het gezaghebbend leiding geven aan de gemeente toekomt aan de man en niet aan de vrouw.  Op de besluiten van de NGK is met grote teleurstelling gereageerd.
Zie het Eindrapport Deputaten voor de vragen rond vrouw en ambt, geschreven voor de GS Haarlem-Noord 1998 van de CGK; dit rapport is te bestellen bij het dienstencentrum van de CGK