↑ Terug naar Samenwerkingsgemeente

Inhoudelijk

U vindt hier informatie over onderwerpen die van belang zijn bij de vorming of het functioneren van een samenwerkingsgemeente:
– uitnodigings- en toelatingsbeleid Avondmaal
– afvaardiging naar de classis/regio-vergadering
– verkiezing ambtsdragers
– rechtspersoonlijkheid, KvK en ANBI

Uitnodigings- en toelatingsbeleid Avondmaal
Binnen CKG, GKv en NGK zijn verschillende gewoontes m.b.t. het nodigen/toelaten van gasten aan de viering van het Heilig Avondmaal. In een samenwerkingsgemeente zal hierin een goede vorm gevonden moeten worden.
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de Handreiking uitnodigingsbeleid maaltijd opgesteld door DOE en aanvaard in de drie kerkverbanden.
Klik hier voor de Handreiking >
Aan de Handreiking ligt de schets ‘Samen aan tafel’ ten grondslag; klik hier voor die schets >

Afvaardiging naar classis/regio
Bij de afvaardiging van een predikant of ouderling naar een regio-vergadering van de NGK of classis van de GKv hoeft geen rekening gehouden te worden met zijn eigen kerkelijke ‘afkomst’.

Voor de GKv: zie art. 5.1 van de Generale regeling voor de vorming van een samenwerkingsgemeente

Binnen de CGK geldt wel de regel dat alleen CGK-broeders afgevaardigd kunnen worden (NGK- of GKv-broeders kunnen er wel heen als waarnemer, maar hebben dan geen stemrecht), zie uitspraak GS Leeuwarden 2001 van de CGK, Acta art.143. .
Voorstellen om dit te wijzigen, hebben in de GS 2010 van de CGK (Acta art.77) geleid tot een opdracht aan deputaten om hierover met een uitgewerkt voorstel te komen voor de GS van 2013.
GS 2013 besloot, vanwege het plaatselijk karakter van de samenwerking en met het oog op de eenheid binnen het eigen kerkverband, deze regel niet te wijzigen; wel wordt het gesprek voortgezet op het punt van de verhouding van de eenheid tussen kerkverbanden enerzijds en de eenheid binnen het eigen kerkverband anderzijds.
GS 2013 besloot ook de samenwerkingsgemeenten tegemoet te komen door hun de mogelijkheid te bieden in situaties van overmacht voor een bepaalde classisvergadering een of twee niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers te zenden die door de classis als lid met adviserende stem aanvaard kunnen worden.
Besluit CGK 2013 mbt niet-CGK afgevaardigden naar meerdere vergaderingen >
De synode van 2016 bevestigde dit besluit en wijzigde de kerkorde art. 41 en bijlage 8 op deze manier.

Verkiezing ambtsdragers
In een samenwerkingsgemeente moeten keuzes gemaakt worden over de samenstelling van de kerkenraad. De Handreiking verkiezing SWG – met wijziging CGK van DOE zet één en ander op een rijtje en geeft praktische aanwijzingen richting een plaatselijke regeling.
Deze Handreiking is door de GS-en en LV aanvaard, met een verschil op het punt van de vrouwelijke ambtsdrager.
Lees de Handreiking verkiezing SWG – met wijziging CGK

Beroepen van een predikant
Voor het beroepingswerk hebben de meeste gemeentes een eigen regeling. De DOE-groep ontwikkelde een model voor het beroepen van een predikant door een samenwerkingsgemeente. De GS Meppel 2017 van de GKv aanvaardde dit model.
Lees Model beroeping predikant samenwerkingsgemeente >

Rechtspersoonlijkheid, KvK en ANBI
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt:  Kerkgenootschappen, alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid. Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet. (art.2:2 lid 1 en 2a).
Dit laatste betekent voor kerken de noodzaak om in hun eigen kerkrechtelijke papieren de zaken goed te regelen. Daarom is een goede samenwerkingsovereenkomst nodig, vastgesteld door beide kerkenraden en goedgekeurd door de classes of regio-vergadering. In het Model SWO – versie 2 met aanpassing CGK-synode is ook een bepaling over de rechtspersoonlijkheid opgenomen.
Er is voor een nieuw gevormde samenwerkingsgemeente geen KvK-inschrijving nodig. De kerken van elk kerkverband zijn gezamenlijk ingeschreven (als koepelorganisatie). Dit is voldoende, ook bijv. voor het openen van een rekening bij een bank. Wel moet dan met kerkelijke papieren duidelijk gemaakt kunnen worden dat de samenwerkingsgemeente deel uitmaakt van dat landelijke kerkverband. Zo’n verklaring is te verkrijgen bij het dienstenbureau van de CGK,  en via Steunpunt Kerkenwerk (GKv/NGK).
Hetzelfde geldt voor de ANBI-beschikking, die fiscale aftrek van giften mogelijk maakt. Ook deze is landelijk geregeld en hoeft niet afzonderlijk aangevraagd te worden voor een samenwerkingsgemeente.
Noodzaak is in alle gevallen een deugdelijke vastlegging van de status van de samenwerkingsgemeente en vermelding in de kerkelijke registers (Handboek / Jaarboek / Informatieboekje).
Voor relevante informatie hierover op andere websites, zie Links >
Zie verder de pagina over Samenwerkingsgemeente en Nederlands recht >