↑ Terug naar Samenwerkingsgemeente

Geldende afspraken

Geldende afspraken

De vorming van een samenwerkingsgemeente is een daad van geloof en overtuiging.Petrakerk IJmuiden (GKv-CGK)
Tegelijk vraagt het om zorgvuldigheid en het maken van duidelijke afspraken.
Dat kan van belang zijn voor de eigen gemeente, voor de beide kerkverbanden, maar ook vanwege de plek van de kerk in de maatschappij (KvK, ANBI) en eventueel tegenover de burgerlijke rechter (zaken rond rechtspersoonlijkheid en rechtsgang).

De DOE-groep ontwikkelde in 2017 een nieuw Model Samenwerkingsovereenkomst, op basis van ervaringen en gegroeide inzichten. Dit model komt in de plaats van het in 2010 uitgegeven model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente, dat binnen de drie kerkverbanden met instemming aanvaard is.
Dit nieuwe model is geen bindend voorschrift en is nog niet door de landelijke vergaderingen geaccordeerd. Wel doen kerken er goed aan hier nauwkeurig kennis van te nemen en zo mogelijk hun afspraken hierbij aan te laten sluiten.
Klik hier voor het nieuwe Model Samenwerkingsovereenkomst

Elementen uit het model 2010 zijn overgenomen in de Generale Regeling bij E69.2 van de kerkorde van de GKv; deze elementen hebben daarmee wel bindende kracht.

—————————————————————————–
De CGK hebben in bijlage 8 van de KO (onder 3c) de samenwerkingsgemeente als volgt getypeerd:
‘Bij de voortgang van het nauwer samenleven kan het komen tot een samenwerking waarbij de beide plaatselijke gemeenten vergaderen als één gemeente, uitkomend in de eenheid van leer, dienst en kerkregering’ (waarbij blijft gelden dat deze nauwere samenleving zuiver plaatselijk en voorlopig is).
De CGK-synode van 2013 nam het Model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente aan (Acta art. 166). In dat model staat ook de bepaling 5b: “Besluiten van meerdere vergaderingen van elk van de kerkverbanden worden als bindend aanvaard. Bij onderlinge strijdigheid zoekt de kerkenraad een weg die de opbouw en de eenheid van de gemeente dient, en die zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van alle besluiten. Hij legt zijn beslissing ter acceptatie voor aan de classis van het kerkverband dat het besluit nam waarvan afgeweken wordt.” 

Met de invoering van de nieuwe KO van de GKv werd ook de Generale regeling voor de vorming van een samenwerkingsgemeente van kracht. Daarin zijn besluiten van eerdere synodes (o.a. GS Zwolle-Zuid 2008) en elementen uit het DOE-model overgenomen.