↑ Terug naar Samenwerkende gemeentes

Geldende afspraken

In elk van de drie kerkverbanden zijn afspraken gemaakt en regelingen opgesteld om samenwerking tussen plaatselijke gemeentes goed vorm te geven.
(u vindt hier dezelfde verwijzingen als onder ‘op weg naar erkenning’)

VOOR DE CGK
Bijlage 8 KO (laatst aangepast in 2010) [pdf] >
Belangrijke elementen:

  • nauwer kerkelijk samenleven is mogelijk met kerken waarvan dit landelijk uitgesproken is (momenteel: GKv, HHK);
  • bewilliging van gemeente en oordeel van classis vereist.
  • predikanten uit GKv en HHK kunnen in principe voorgaan in CGK-kerken.
  • dit laatste is in 2013 uitgebreid tot predikanten uit de NGK,  met dien verstande dat dit beperkt is tot mannelijke predikanten;

Bijlage 8a KO (ingevoegd in 2013) > Eenheid en samenwerking met gemeenten van gereformeerd belijden binnen de PKN
Belangrijke elementen:

  • nauwer kerkelijk samenleven is mogelijk met gemeenten van gereformeerd belijden binnen de PKN, onder een aantal voorwaarden
  • predikanten die zich in de uitoefening van hun ambt verbonden hebben aan de gereformeerde belijdenissen mogen uitgenodigd worden voor te gaan in CGK-diensten; andersom mogen CGK-predikanten uitgenodigd worden door gereformeerde kerkenraden binnen de PKN.

VOOR DE GKv

Bij artikel E69 van de Kerkorde 2014 zijn vier generale regelingen van kracht.
De kaders zijn aangegeven in artikel E69 van de kerkorde:

E69.1 De kerken werken in relaties met andere kerkgemeenschappen aan kerkelijke eenheid die in Gods Woord en de gereformeerde belijdenis is verankerd.
E69.2 De kerkenraden dragen bij contact en samenwerking met andere kerken zorg voor goede communicatie met de gemeente en met de classis. Bij gewichtige beslissingen is de instemming van de gemeente en de goedkeuring van de classis nodig, een en ander volgens de generale regeling.
E69.3 Wanneer een samenwerkingsgemeente tot stand komt, bepalen de kerkenraden gezamenlijk welk kerkelijk recht van toepassing zal zijn.
E69.4 In contacten met kerken en groepen waarmee nog geen overeenstemming in geloven en belijden bestaat, komen de kerken op voor de gezonde bijbelse leer.
E69.5 De kerken tonen betrokkenheid bij gemeenschappen van christenen die zich van buiten Nederland hier hebben gevestigd.

Daarbij horen:

Belangrijkste bepalingen:

  • m.b.t. alle CGK- en NGK-gemeentes: in principe aanvaarding van elkaars leden (toelating leden aan Avondmaal,aanvaarding attestaties, erkenning tucht)
  • alle CGK- en NGK-predikanten kunnen door een GKv-kerkenraad uitgenodigd worden voor te gaan en sacramenten te bedienen (bij NGK is vermeld: mits hij zich door ondertekening heeft verbonden aan de gereformeerde leer)
  • gezamenlijke diensten en/of avondmaalsviering ná instemming van de gemeente en goedkeuring van de classis (met melding aan DKE).
  • Erkenning van andere gemeentes (PKN e.a.) is mogelijk wanneer landelijke bezwaren plaatselijk niet van kracht zijn, na instemming van gemeente en goedkeuring van de classis; vooraf advies nodig van DKE.

 

VOOR DE NGK
In het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven staat in artikel 39:
Relatie met andere kerken
De kerken dienen de eenheid van alle in belijdenis en leven gereformeerde kerken in Nederland en daarbuiten, ook als die een ander gebruik hebben.

Bij dit artikel wordt verwezen naar een aantal bijlagen >
Daarin de uitspraken m.b.t. het landelijk zoeken naar eenheid met GKv en CGK en de oproep aan plaatselijke kerken om hier aan te werken.